Polisi Privasi

Dasar Perlindungan Data Peribadi Yay Online Sdn Bhd

 Yay Online Sdn Bhd (No. Syarikat 1222028-P), mengiktiraf kepentingan privasi anda dan kami komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia ("PDPA").

Dasar ini adalah untuk membantu anda memahami:

 • Jenis data peribadi yang kami kumpulkan
 • Bagaimana kami mengumpul data peribadi anda
 • Bagaimana data peribadi anda digunakan
 • Pihak mana yang kita mendedahkan data peribadi anda kepada;¬†dan
 • Pilihan apa yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemas kini data peribadi anda.

Apakah jenis-jenis Data Peribadi Kami Kumpul

Untuk memastikan keselamatan anda dan membolehkan kami memproses transaksi anda apabila menggunakan perkhidmatan kami, Yay mungkin mengumpul maklumat tentang anda apabila anda melawati laman web, aplikasi mobil atau menggunakan perkhidmatan kami, termasuk yang berikut:

 1. Maklumat peribadi untuk mengenal-pasti identiti dan latar belakang anda seperti:
  • nama penuh
  • salinan pasport dan / atau kad pengenalan anda termasuk butir-butir yang terdapat dalam dokumen itu
  • umur
  • kewarganegaraan
  • agama
    
 2. Maklumat untuk berhubung dengan anda seperti:
  • alamat rumah,
  • rumah dan / atau nombor telefon pejabat,
  • Nombor Telefon Bimbit,
  • nombor faks
  • alamat emel
    
 3. Maklumat pembayaran anda seperti:
  • maklumat kad debit atau kad kredit, termasuk nama pemegang kad, nombor kad, alamat pengebilan, tarikh luput dan kod keselamatan
  • butiran akaun bank, yang merangkumi nama bank dan nombor akaun bank
    
 4. Maklumat urus niaga seperti:
  • butiran barangan / perkhidmatan yang diurusniagakan
  • nilai transaksi
  • jumlah pembayaran
  • alamat penghantaran dan alamat penghantaran
    
 5. Maklumat perniagaan anda seperti:
  • nama syarikat dan nombor perniagaan
  • salinan borang pendaftaran perniagaan anda
  • maklumat pembayaran perniagaan seperti kad kredit dan butiran akaun perbankan
  • maklumat untuk menghubungi perniagaan anda seperti alamat premis, nombor telefon, nombor faks dan e-mel
    
 6. Resume atau CV apabila anda memohon untuk berkerja dengan kami
 7. Data pelayaran anda apabila melayari laman web  dan/atau aplikasi mobil Yay, kami mungkin menyimpan maklumat teknikal dan statistik tertentu melalui penggunaan cookies.
 8. Merakam panggilan yang diletakkan oleh anda kepada perkhidmatan pelanggan kami
 9. Sekiranya anda memberi kami sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (misalnya maklumat pasangan anda, anak, ibu bapa, dan / atau pekerja), anda mengakui kepada kami bahawa anda telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga tersebut untuk memberikan kami data peribadi mereka untuk keperluan seperti yang disenaraikan di bawah.
 10. Apa-apa maklumat tambahan yang berkaitan dengan anda yang anda sediakan kepada kami melalui penggunaan  perkhidmatan yang ditawarkan di laman web atau aplikasi mobil kami
   

 

Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Anda

Data peribadi anda boleh diperoleh terus daripada anda, dari wakil anda yang diberi kuasa dan / atau dari pelbagai sumber termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 1. apabila anda mendaftar dan membuka akaun dengan Yay dan menggunakan mana-mana perkhidmatan Yay ini
 2. apabila anda membuat transaksi di laman web atau aplikasi mobil  Yay
 3. apabila maklumat anda diberikan kepada Yay oleh pihak bertentangan anda apabila mereka membuat transaksi di Yay
 4. apabila anda melayari laman web atau aplikasi mobil Yay's 
 5. apabila anda berkomunikasi dengan kami sama ada melalui komunikasi lisan atau bertulis (contohnya semasa membuat pertanyaan, aduan, komen atau maklum balas)
 6. apabila anda mengambil bahagian dalam sebarang kaji selidik, soal selidik, pertandingan, tawaran, atau promosi yang dilakukan secara dalaman atau melalui pihak ketiga yang dilantik
 7. apabila anda memulakan hubungan perniagaan dengan kami (contohnya dengan menjadi pedagang berdaftar di Yay)
 8. apabila anda berinteraksi dengan Yay melalui platform media sosial termasuk tetapi tidak terhad kepada Facebook, Twitter, dan Instagram
 9. dari sumber-sumber lain yang anda telah memberikan persetujuan anda untuk pendedahan data peribadi yang berkaitan dengan anda, dan / atau jika dibenarkan dengan sah dari sisi undang-undang.

 

 Bagaimana Data Peribadi Anda Digunakan

Dengan menggunakan perkhidmatan Yay, anda menerima dan bersetuju dengan terma Dasar ini. Anda just bersetuju bahawa kami boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 1. untuk memproses pendaftaran dan membuka akaun anda di Yay dan untuk mengesahkan identiti anda
 2. untuk mengurus dan mengekalkan akaun anda di Yay
 3. untuk memaklumkan anda tentang apa-apa perubahan dan pengemaskinian kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Yay
 4. untuk memaklumkan kepada anda sebarang perubahan kepada Dasar Privasi dan Terma dan Syarat Penggunaan Yay
 5. untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang atau pengawalseliaan di bawah undang-undang, peraturan dan garis panduan
 6. untuk memudahkan dan membantu dengan penciptaan, pelaksanaan, pengurusan dan penyelesaian urus niaga anda pada Yay, termasuk tanpa batasan
  • memberikan maklumat peribadi anda kepada¬†badan korporat, kontraktor atau penyedia perkhidmatan¬†yang¬†berkaitan¬†dengan Yay
  • memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi tertentu di Yay
  • dan menyediakan maklumat berkaitan transaksi lain kepada pihak-pihak kepada transaksi tertentu yang difasilitasi melalui laman web atau aplikasi mobil Yay
 7. untuk memudahkan pembayaran kepada/daripada anda, dan menjalankan pemprosesan pembayaran
 8. untuk memenuhi keperluan audit
 9. untuk bertindak atas arahan anda berkaitan dengan transaksi aktif anda di Yay
 10. untuk memberi respons kepada sebarang pertanyaan, aduan, komen atau maklum balas yang telah anda serahkan kepada kami
 11. untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk memulihkan sebarang hutang yang terhutang kepada kami
 12. untuk menyusun maklumat bagi tujuan analisis dan laporan kepada pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan
 13. untuk mengadakan pertandingan, pertandingan, tawaran, promosi, tinjauan, soal selidik yang kami rasa mungkin berkaitan dengan anda dan di mana anda telah memberikan persetujuan untuk dihubungi untuk tujuan tersebut
 14. untuk menghasilkan data, laporan dan statistic
 15. untuk menjalankan penyelidikan bagi tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada penganalisan data dan analisis transaksi anda dengan kami
 16. untuk proses dalaman untuk membolehkan dan menjayakan perkhidmatan yang diberikan kepada anda
 17. untuk mengekalkan rekod yang diperlukan untuk keselamatan, tuntutan atau tujuan undang-undang
 18. untuk memberi latihan kepada kakitangan kami
 19. untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan teknologi maklumat (contohnya penyelidikan pasaran)
 20. kepada orang yang telah dikenalpasti sebagai anda atau wakil anda yang sah, untuk tujuan transaksi atau siasatan yang berkaitan
 21. kepada pihak ketiga dengan siapa kami telah mengontrak untuk menyediakan perkhidmatan kepada kami (seperti analisis bagi pihak kami) untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Dimana jika kami mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga, kami akan memastikan bahawa data tersebut hanya digunakan untuk pihak ketiga ini menyediakan perkhidmatan kepada Yay sahaja
 22. untuk menjalankan pemeriksaan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haramanti,  untuk pengesanan, penyiasatan dan pencegahan jenayah dan untuk mematuhi apa-apa sekata undang undang;
 23. untuk menguatkuasakan dan / atau mempertahankan mana-mana hak kami; dan / atau
 24. untuk apa-apa tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan / atau pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkaitan.

 

Pihak mana yang Kami Nyatakan Data Peribadi Anda Kepada

 Mungkin terdapat situasi di mana kami dikehendaki untuk mendedahkan maklumat tertentu mengenai anda kepada pihak ketiga yang berikut, yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada: 

 1. kerajaan persekutuan dan negeri, kementerian dan agensi kerajaan
 2. agensi penguatkuasa undang-undang dan pengawal selia
 3. syarikat atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan atau perunding profesional kami
 4. mana-mana syarikat atau pertubuhan yang membantu kami memproses transaksi dan pembayaran anda dan rakan perniagaan dan pihak lain untuk tujuan yang berkaitan dengan tujuan mengumpulkan dan menggunakan data peribadi anda
 5. pihak lain berkenaan dengan siapa anda telah memberikan persetujuan tersurat atau tersirat anda

 

Sekiranya Data Peribadi yang Dibekalkan oleh Anda Tidak Lengkap

 Untuk memproses permohonan anda dan melayakkan diri anda untuk menggunakan perkhidmatan Yay, anda perlu memberi kami data peribadi yang tepat dan lengkap. Sekiranya anda gagal memenuhi syarat ini, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda dan / atau memberikan anda akses kepada perkhidmatan, laman web atau aplikasi mobil kami

 

Hak Anda untuk Mengakses dan Membetulkan Data Peribadi Anda

Jika anda ingin mengakses atau melihat butiran data peribadi anda yang dipegang oleh kami, atau jika anda ingin kami membuat pembetulan dalam data peribadi anda, anda boleh membuat permintaan kepada kami dengan menulis kepada info@yayfin.tech  

 

Berapa Lama Kami Akan Menyimpan Data Peribadi Anda

Kami akan mengekalkan data peribadi anda dengan mematuhi Polisi ini dan / atau terma dan syarat perjanjian anda dengan Yay selama tempoh hubungan anda dengan kami, atau untuk tempoh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Yay atau jika dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang

 

Bagaimana Kami Melindungi dan Melindungi Data Peribadi Anda

 Kami berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda dan memastikan data peribadi anda sentiasa dilindungi . Mungkin terdapat situasi di mana anda mungkin disambungkan kepada laman web pihak ketiga semasa menggunakan Yay, jika sedemikian, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap dasar data, prosedur atau kandungan laman web pihak ketiga ini.

 

Pemindahan Data Peribadi Anda Di Luar Malaysia

Jika sekiranya ada keperluan bagi kami untuk memindahkan data peribadi anda di luar Malaysia, atau jika mana-mana pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi perniagaan Yay yang terlibat dalam menyediakan sebahagian daripada perkhidmatanYay,  terletak di negara-negara di luar Malaysia, anda dengan ini membenarkan kami memindahkan data peribadi anda di luar Malaysia dalam keadaan ini. Langkah-langkah yang munasabah akan diambil untuk melindungi data peribadi anda di mana pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi perniagaan Yay tidak akan menggunakan data anda untuk apa-apa sebab selain daripada membekalkan perkhidmatan kedapa Yay

 

Persetujuan anda

Dengan menyerahkan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan penggunaan data peribadi yang dinyatakan dalam Dasar ini. Sekiranya perubahan dibuat kepada Polisi ini, kami akan memaklumkan anda tentang perubahan melalui laman web dan aplikasi mobil Yay . Anda juga boleh meminta salinan terbaru daripada kami dengan menulis kepada info@yayfin.tech. Dengan meneruskan pengunaan perkhimatan Yay, ini menandakan bahawa anda bersetuju untuk sebarang perubahan tersebut.

 

Maklumat Hubungan Kami 

Jika  anda ada sebarang soalan atau maklumbalas berkenaan penggunaan data peribadi anda di Yay, atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen atau cadangan mengenai Polisi ini, sila tulis kepada kami di info@yayfin.tech atau hubungi kami di 0 19 - 3204070 dan kami akan berusaha untuk membantu anda.